ARBORYSTA


Komputerowy program do ewidencji i zarządzania zielenią ARBORYSTA 2.0

POBIERZ PREZENTACJĘ PROGRAMU
POBIERZ WERSJĘ DEMO PROGRAMU


Wstęp

Codzienne kontakty z dokumentacjami o zasobach zieleni na poziomie ich wykonawcy i użytkownika, pozwalają dokładnie poznać wady tradycyjnie przygotowanych inwentaryzacji i dokumentacji analizujących stan zieleni. Dokumentacja opracowana w tradycyjny sposób jest zamknięta i zawiera tylko elementy "zaprogramowane" podczas jej opracowywania. Obejmuje określony teren, jest aktualna na dzień opracowania, zawiera z góry ustalone analizy. Do podstawowych i zasadniczych wad takiej dokumentacji zaliczyć można:
 • brak możliwości bieżącej aktualizacji danych,
 • brak możliwości rozszerzenia obszaru objętego dokumentacją,
 • brak możliwości uzyskania analiz na bieżące potrzeby,
 • zajmują sporo miejsca w szafach i są uciążliwe w użytkowaniu.
Wady te eliminuje program "ARBORYSTA 2.0", który otwiera nowe możliwości tworzenia i korzystania z bazy danych o zasobach zieleni, dotychczas niemożliwe do uzyskania.


1. Zalety programu.

Największymi zaletami programu są:
 • szybka możliwość uzyskania analiz na dowolnie wybrany temat o zasobach zieleni - taki, jaki jest nam aktualnie potrzebny,
 • możliwość systematycznego aktualizowania i uzupełniania bazy danych,
 • równoczesna praca na podkładzie mapowym i tabeli opisującej cechy wybranego obiektu. Eliminuje to dotychczasowe przeskakiwanie z odczytywania mapy i wertowania tabel inwentaryzacyjnych,
 • wykonanie map analitycznych i analiz tekstowych w interesującym nas w danej chwili temacie,
 • uzyskanie materiałów do np. przetargów, programowania zadań i rozliczania wykonanych prac,
 • możliwość automatycznego korzystania ze słownika nazw gatunkowych (polskich i łacińskich),
 • prosta obsługa i niewielkie wymagania sprzętowe.
Program jest wygodnym narzędziem pracy osób odpowiedzialnych za gospodarkę zasobami zieleni, uwalnia od konieczności korzystania z opasłych, często nieaktualnych i niewygodnych w użyciu tradycyjnych dokumentacji.


2. Możliwości programu.

Program "ARBORYSTA 2.0" umożliwia:

Utworzenie ewidencji i bazy informacji (inwentaryzacji) o zasobach zieleni.

Podkładem mapowym dokumentacji mogą być mapy rastrowe i wektorowe. Daje to moliwość używania map skanowanych (format "tif", także zdjęć lotniczych) lub cyfrowych (format "dxf" i "dwg").

Wprowadzanie nowych obiektów na mapy jest niesłychanie proste i można wykonać je na 3 sposoby, poprzez:
 • potwierdzenie istnienia wczeniej naniesionego geodezyjne obiektu,
 • wpisanie współrzędnych geodezyjnych do odpowiedniej tabelki,
 • domiar liniowy od dowolnie wybranego stałego punktu widocznego na mapie.
Inwentaryzowane mogą być, jako odrębne warstwy, nastpujące elementy zieleni:
 • drzewa,
 • skupiny drzew,
 • krzewy,
 • kwietniki,
 • trawniki,
 • mała architektura (element towarzyszący zieleni),
 • drogi (element towarzyszący zieleni).
Po umieszczeniu obiektu na mapie automatycznie otwiera się tabela opisowa, zawierająca niezbędne informacje o tym obiekcie.


Wszystkie wprowadzone elementy można edytować, usuwać a także zmieniać treść ich zapisu.


Wykorzystanie i przetwarzanie informacji zawartych w bazie danych.

Informacje zawarte w bazie mogą być wykorzystane do uzyskania szybkiej informacji o obiektach.
 • funkcja "szukaj" wskazuje nam lokalizację obiektu na mapie,
 • szybki podgląd - po przesunięciu kursora na interesujący nas obiekt, automatycznie wyświetla się informacja o jego zadeklarowanym parametrze, np.: numerze inwentaryzacyjnym, gatunku, itp.
 • szybka identyfikacja - po wskazaniu wybranego obiektu uzyskujemy o nim pełną informację w uproszczonej wersji,
 • edycja danych - po wskazaniu wybranego obiektu uzyskujemy o nim pełną informację wywietloną w tabeli opisowej. Edycja danych, umożliwia nam dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień w tabeli.
Podstawą i tematem utworzenia mapy analitycznej, mogą być wszystkie umieszczone w bazie informacje o obiektach. Do przygotowania tych map wykorzystuje się zakładki edycji legendy:
 • "pojedynczy" - umożliwia wybór jednakowego, graficznego przedstawienia wszystkich obiekótw wybranej warstwy.
 • "legenda" - umożliwia tworzenie mapy tematycznej w oparciu o interesujący nas element. Np.: wyróżnienie graficzne drzew pomnikowych lub rosnących w pasie drogowym, albo bardzo rozbudowane przedstawienie graficzne każdego gatunku innym znakiem lub kolorem.
 • "opis standardowy" - wyświetla opis graficznego symbolu obiektu wybranym parametrem. Możemy zdefiniować czcionkę, jej wielkość i kolor, oraz tło opisu i jego lokalizację względem graficznego symbolu.
 • "opis rozszerzony" - umożliwia bardziej zaawansowany sposób wyświetlania opisu obiektu zadeklarowanym parametrem.
Na uwagę zasługuje możliwość tworzenia warstwy koron drzew, którą możemy przygotować do edycji niezależnie od ustawienia edycji warstwy drzew.Ponadto, ciekawą funkcją jest możliwość znalezienia obiektów - poprzez selekcję przestrzenną - spełniających zadane kryteria, np.: drzew zagrożonych (przewidzianych do usunięcia) w związku z budową drogi, znajdujących się w np. 5 metrowym pasie buforowym.


Wydruk mapy.

Po opracowaniu grafiki mapy tematycznej program umożliwia jej wydruk, który może być wykonany na trzy sposoby:
 • bezpośrednio z programu - w dowolnie wybranej skali, dowolnie wybrany fragment lub całą mapę,
 • eksport przygotowanej mapy tematycznej do formatu BMP i możliwość wykorzystania jej do w aplikacjach Windows, np. wklejenie mapki do Worda lub Excela. Jest to funkcja niesłychanie przydatna w przygotowaniu dokumentacji, w której w tekście chcemy umieścić mapkę, np.: karta ewidencyjna pomników przyrody, załączniki do specyfikacji informujące o lokalizacji przedmiotu przetargu.
 • eksport przygotowanej mapy tematycznej do formatu EMF i poddaniu dalszej obróbce graficznej w programie COREL

Tworzenie i wydruk tabel inwentaryzacyjnych lub tematycznych

Wszystkie informacje opisującej cechy wybranych obiektów mogą zostać wydrukowane w postaci tabeli. Wykonuje się to poprzez eksport danych do Excela. Zastosowane rozwiązanie wydruku tabel, umożliwia tworzenie nieograniczonej ilości kombinacji zestawień tematycznych. Poprzez wykorzystanie funkcji Excela, takich jak: sortowanie i filtrowanie, możemy opracować analityczną tabelę, np.: drzewa do wycinki uszeregowane wg gatunków i obwodów - co niesłychanie ułatwi nam naliczanie opat za ich usunięcie. Po wpisaniu odpowiednich stawek za 1 cm obwodu dla poszczególnych gatunków, w odpowiednich przedziałach grubości, opłaty wyliczane są automatycznie.


3. Podsumowanie.

Program jest narzędziem niezwykle skutecznym. Właściwie organizuje zapisy i katalogi danych. Jego prosta i wydajna, a przez to i przyjemna obsługa, daje dużą satysfakcję w pracy. Program uwalnia od dotychczasowego, pracochłonnego przygotowania wszelkiego rodzaju informacji i dokumentów, czsto niemożliwych do opracowania w tradycyjny sposób. Z całą pewnością program może stać się standardem w zarządzaniu zielenią np. Gminy. Jego stosowanie w Urzędach na większą skalę pozwala dzięki funkcjom analitycznym, na wykonywanie opracowań dot. przyrody danego regionu, rozmieszczenia drzew pomnikowych, rozpoznania występowania ciekawych gatunkw, itp. Zapraszam do pobrania pliku prezentacyjnego, w którym szczegółowo przedstawiono działanie i możliwości wykorzystania wszystkich funkcji programu.

Copyright 2006