Posiadane kwalifikacje i doświadczenie gwarantują wykonanie usług na europejskim poziomie, począwszy od przygotowania dokumentacji, ekspertyz i projektów do realizacji prac. Standardem jest dążenie do zachowania naturalnego pokroju drzewa, nawet po silnych cięciach korygujących koronę.
Prace dokumentacyjne realizowane są przez doświadczony zespół z wykorzystaniem programu „ARBORYSTA”. Praca wykonywana jest najczęściej z wykorzystaniem technik alpinistycznych, co pozwala realizować zadania nieosiągalne dla wielu innych firm, a także zachować najwyższą jakość usług. Techniki te umożliwiają nam pracę w warunkach ekstremalnie trudnych, takich jak: cmentarze, zwarta zabudowa. Technika ta jest jednocześnie tańsza od technik wykorzystujących dźwigi i podnośniki montażowe.  

1. Pielęgnacja i leczenie drzew - standardowe cięcia w koronie drzew, polegające na usuwaniu gałęzi i konarów martwych, chorych i połamanych. Wykonywane cięcia korekcyjne i redukcyjne poprawiają statykę drzew i ograniczają rozmiary drzew. Kompleksowo wykonane cięcia i zabiegi w zdecydowany sposób poprawiają kondycję drzewa i ograniczają niebezpieczeństwo związane ze współistnieniem drzew z zabudową, ciągami komunikacyjnymi, itp. Posiadane doświadczenie i uprawnienia umożliwiają nam wykonywanie prac na obiektach zabytkowych i pomnikowych. 

2. Wzmacnianie osłabionej konstrukcji koron drzew - groźne dla drzewa, ludzi i ich mienia wady budowy korony drzew likwidujemy poprzez prawidłowe cięcia korekcyjne i zakładanie wiązań elastycznych typu "Cobra", lub wiązania bezpieczeństwa. Wiązania te objęte są 10 letnią gwarancją.

3. Wycinanie drzew - tak jak przy pracach pielęgnacyjnych podstawową techniką wycinki drzew w warunkach utrudnionych jest technika alpinistyczna.4. Przesadzanie drzew starszych - w celu ratowania drzew przed wycięciem, w uzasadnionych przypadkach dokonujemy ich przesadzenia.


5. Zabezpieczanie drzew na placu budowy - wykonujemy prawidłowe zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniem. Przy pracach związanych z głębokimi lub długo nie zakrywanymi wykopami - wykonujemy ekrany ochronne, zapobiegające wysuszaniu i zamieraniu bryły korzeniowej.


6. Utylizacja gałęzi i frezowanie pniaków - uciążliwe do tej pory w utylizacji gałęzie rozdrabniamy przy użyciu specjalistycznych rębaków. Pozwala to na ekologiczne wykorzystanie powstałych zrębków. Mogą być one kompostowane, wykorzystywane do mulczowania skupin krzewów, lub do ściółkowania zwartych   drzewostanów. Zrąbki pozostają w środowisku, chroniąc zakrytą powierzchnię przed zachwaszczaniem i odparowaniem wody, jednocześnie po humifikacji wzbogacają glebę. Pniaki po ściętych drzewach frezujemy poniżej poziomu gruntu, co utrudnia powstawanie "odrostów" i umożliwia natychmiastowe zagospodarowanie zielenią tego miejsca.7. Poprawianie warunków siedliskowych - kompleksowe działania w rejonie systemu korzeniowego poprawiające warunki bytowe drzewa, między innymi: systemy napowietrzająco-nawadniające, nawożenie, itp.

8. Konserwacja zieleni - wykonujemy wszystkie prace związane z konserwacją terenów zieleni.Wiedza, doświadczenie i uprawnienia umożliwiają nam opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji i ekspertyz dendrologicznych. Wykonujemy je technikami tradycyjnymi i komputerowymi. Najnowszym narzędziem pracy jest program komputerowy do ewidencji i zarządzania zielenią "ARBORYSTA".
  1. Inwentaryzacje zieleni - są podstawowym elementem dokumentacji. Na jej podstawie mogą być opracowane kolejne elementy projektów i ekspertyz. Wykonujemy je dla własnych opracowań, jak i dla innych użytkowników (biura projektowe, urzędy).


  2. Ekspertyzy, opinie i gospodarka drzewostanem - umożliwiają podjęcie stosownych decyzji. Określamy w nich stan zdrowotny, wiek i zalecenia hodowlane. Definiujemy optymalne postępowanie, uwzględniające uwarunkowania ekologiczne, historyczne, urbanistyczne i ekonomiczne.


  3. Projekty zieleni i rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych i parków - własna baza i stała współpraca z projektantami wszystkich branż pozwala nam realizować najtrudniejsze przedsięwzięcia projektowe.


  4. Opracowanie ewidencji pomników przyrody - przygotowujemy ją dla istniejących, jak i nowych pomników przyrody.


  5. Wdrażanie i zakładanie bazy danych w programie "ARBORYSTA" - jest to nasz najnowszy produkt, opracowany przy współpracy z urzędnikami, informatykami i praktykami. Jest niezastąpiony w codziennej pracy osób zarządzających zielenią.


  6. Nadzory inwestorskie i autorskie, kierowanie pracami na obiektach zabytkowych - posiadane doświadczenie i wiedza uprawnia nas do pełnienia wymienionych funkcji.

Copyright 2006